สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ก.ค. -3 ส.ค. 2564

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ก.ค. -3 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยพณิชยกๆรอินหราชัย ประสงดจะรับสมัครบุคฅลเพื่อชัดจ้-เงเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงๆนบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไง) (ครู) โดยปฏีบัตึงๆนในวิทยาลัยพณิชยการ อีนหรๆชัย ฉะนี้น อาลัยอำนาซิตๆมดวๆมในข้อ 5 ของประกาศก็ณะกรรมกๆรกๆรบริหารพนักงๆนรๆชกๆร ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ วิธการ และเรื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญๆจ้างชองพนักงๆนราชการ พ.ก็. 2.552 และประกๆศคณะกรรมการบริหารพนักงานราซก”Iร ลงวันที่ 28 คุฆภๆพันธ พ.ค. 2554 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัต็เฉพๆะnลุ,มงานและ กๆรชัดทำกรอบสัตราทาลังพนักงๆนรๆชการ และคำสั่งสำนักงานศณะกรรฆกๆรกๆรอๆ ฃีวคีกษๆที่ 297/2556 ลงวันที่ 28 คุม.กาพันธ์ พ.ส. 2556 เรื่องมอบอำนาจการสรรหๆและเลือกสรรบุคคลเพื่อชัดจ้างเป็นพนักงาน รๆชการประเภททั่วไป กๆรชัดทำและลงนามในสัญญๆจ้ำงพนักงๆนราชการ จ้ำประกๆครันสมัครบุก็ก็ล เพื่อเลือทสรรเป็นพนักงานราชการทวไป โดยมรๆยละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 – 3 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา