คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ปี 64

230฿243฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 

* ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดสกลนคร                            

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2.

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์    

* ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน                                                                                  

* พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 

* พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 

* วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

* หลักการทั่วไปที่ใช้สำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

* การวิเคราะห์นโยบายและแผน 

* ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ         

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1 

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.   

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,