คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านปฏิรูปที่ดิน) สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านปฏิรูปที่ดิน) สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

* พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2532

* ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

* ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

* การบริหารจัดการและการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและภาคชนบท

* การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12(พ.ศ.2560-2564)

* ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน

* ความรู้ด้านการจัดทำแผนงานงบประมาณ

* ความรู้ด้านการจัดทำ โครงการ

* ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ

* แนวข้อสอบแผนงาน โครงการ

* แนวข้อสอบการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับสารสนเทศ

* แนวข้อสอบการบริหารจัดการ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,