อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

380฿

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

โดย รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์ บทคัดย่อ/
สารบัญ
ส่วนที่ 1 อาชญาวิทยา บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา บทที่ 2 บทบาทของอาชญากรรม บทที่ 3 ประเภทของอาชญากรรม บทที่ 4 ประเภทของอาชญากร บทที่ 5 เหยื่ออาชญากรรม บทที่ 6 สำนักและแนวความคิดทางอาชญาวิทยากับการพัฒนากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา บทที่ 7 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุของอาชญากรรม บทที่ 8 บ่อเกิดอาชญากรรม บทที่ 9 การป้องกันอาชญากรรม ส่วนที่ 2 ทัณฑวิทยา บทที่ 10 ปรัชญาของการลงโทษ บทที่ 11 แนวความคิดและวิวัฒนาการในการลงโทษ บทที่ 12 โทษและวิธีการลงโทษ บทที่ 13 วิวัฒนาการของระบบเรือนจำ บทที่ 14 ประวัติและวิวัฒนาการของราชทัณฑ์ไทย บทที่ 15 การบริหารเรือนจำและทัณฑสถาน บทที่ 16 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง บทที่ 17 การจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง บทที่ 18 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังบางประเภท บทที่ 19 การอบรมแก้ไขและฝึกอาชีพผู้ต้องขังภายในเรือนจำ บทที่ 20 การใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจำคุก หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ภาคผนวก

น้ำหนัก 1 กก.
Scroll to Top