นิติกรรมสัญญา

560฿

หมวดหมู่:

นิติกรรมสัญญา

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ บทคัดย่อ/
สารบัญ
เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน • ส่วนที่ 1 : นิติกรรม มี 9 บท คือ ทฤษฎีของนิติกรรมและเสรีภาพในการทำนิติกรรม ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบของนิติกรรม องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : บุคคล องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : วัตถุประสงค์ องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : แบบ องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : เจตนา ความไม่สมบูรณ์แห่งนิติกรรม ความเป็นผลของนิติกรรม ระยะเวลา-อายุความ • ส่วนที่ 2 : สัญญา มี 8 บท คือ บททั่วไป ประเภทของสัญญา การเกิดสัญญา ความสมบูรณ์ของสัญญา ผลของสัญญา การตีความสัญญา มัดจำ-เบี้ยปรับ ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด

น้ำหนัก 1 กก.
Scroll to Top