คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคม (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

* ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

* พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3พ.ศ. 2544

* ความรู้ด้านแรงงาน

* มาตรฐานแรงงานไทย

* การขาดแคลนแรงงานไทย : สภาพปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไข

* ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานเชิงปฏิบัติการ

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,