คู่มือสอบนิติกร 4 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64 BB-169

240฿252฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร 4การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64 BB-169 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคำนวณความมีเหตุผล

* แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)

* แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1

* แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2

* พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฏหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562

* แนวข้่อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

* แนวข้อสอบกฏหมายปกครอง

* แนวข้อสอบประมวลกฏหมายแพ้งและพาณิชย์

* แนวข้อสอบประมวลกฏหมายอาญา

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,