คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี 3 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64 BB-168

240฿252฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานการเงินและบัญชี 3 การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64 BB-168 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคำนวณความมีเหตุผล

* แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)

* ความรู้ด้านการบัญชี

* ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี

* การวิเคราะห์งบการเงิน

* ความรู้ด้านงบประมาณ

* การออกแบบและการวางระบบบัญชี

* การควบคุมภายใน

* ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

* เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1

* เจา่ะข้อสอบบัญช ชุดที่ 2

* เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3

* เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,