คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ปี 2564

240฿252฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ปี 2564 รูปเล่ม: เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงานและสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

* บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน

* นโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน

* ความรู้ด้านยุทธศาสตร์ และแผนด้านพลังงาน         – ลักษณะที่สำคัญของกระทรวงพลังงาน -แผนปฏิบัติการราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงพลังงาน    -แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนลำดับรอง ในประเด็นด้านพลังงาน -แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580)-  แผนปฏิรูปประเทศ -แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2561 – 2565-แผนปฏิบัติการราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงพลังงาน – แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

* ความรู้ทั่วไปด้านพลังงาน

* ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงด้านพลังงานไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในจังหวัด

* พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 2550

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

* พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550

* ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ

* ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

* การวิเคราะห์เชิงวิชาการด้านพลังงาน

* ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้กับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด

* รวมแนวข้อสอบนักวิชาการพลังงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,