คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร

* แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564

* แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกรมส่งเสริมการเกษตร

* ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2759)

* นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* การเขียนหนังสือติดต่อราชการ

* ระบบการจัดเก็บเอกสาร

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* ความรู้ด้านการเงินและการบัญชี

* ความรู้ด้านงานพัสดุ

* ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร

* การบริหารสำนักงานสมัยใหม่

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ

* แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี

* แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ

* แนวข้อสอบ งานธุรการ

* แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์               

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,