คู่มือ+ข้อสอบครูปฐมวัย ปรับปรุงใหม่ปี 64

230฿252฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือ+ข้อสอบครูปฐมวัย ปรับปรุงใหม่ปี 64 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
-ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560-แนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 -สาระสำคัญของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี -การนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 สู่การปฏิบัติ -การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา -การจัดประสบการณ์ -การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ -การจัดสภาพแวดล้อม สื่อ และแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก -การประเมินพัฒนาการ -การบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย -การให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม -การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (เด็กอายุ 3-6 ปี) สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ -การสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -มาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ -ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย -บุคลิกภาพ คุณลักษณะอันพึงปราถนาและบทบาทหน้าที่ครูปฐมวัย -ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย -พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 -แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 -แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน -ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) -แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ -แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 -แนวข้อสอบครูปฐมวัย ชุดที่ 1. -แนวข้อสอบครูปฐมวัย ชุดที่ 2. -แนวข้อสอบครูปฐมวัย ชุดที่ 3.  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,