หนังสือ ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ขนาด A5

195฿

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ขนาด A5
ผู้แต่ง: ฉัตรฑากรุ๊ป
สารบัญ
บรรพ 1 หลักทั่วไป
ลักษณะ 3 ทรัพย์
หมวด 1บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด 2 แสดงเจตนา
หมวด 3 โมฆะกรรมและโฆฆียกรรม
หมวด 4 เงื่อนไขและเงื่อนเวลา
ลักษณะ 6 อายุความ
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด 2 กำหนดอายุความ
บรรพ 2 หนี้
ลักษณะบท 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด 1 วัตถุแห่งหนี้
หมวด 2 ผลแห่งหนี้
ส่วนที่ 1 การไม่ชำระหนี้
ส่วนที่ 2 รับช่วงสิทธิ
ส่วนที่ 3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้
ส่วนที่ 4 เพิกถอนการฉ้อฉล
ส่วนที่ 5 สิทธิยึดหน่วง
หมวด 3 ลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายคน
หมวด 4 โอนสิทธิเรียกร้อง
หมวด 5 ความระงับแห่งหนี้
ส่วนที่ 1 การชำระหนี้
ส่วนที่ 2 ปลดหนี้
ส่วนที่ 3 หักลบกลบหนี้
ส่วนที่ 4 แปลงหนี้ใหม่
ส่วนที่ 5 หนี้เกลื่อนกลืนกัน
ลักษณะ 2 สัญญา
หมวด 1 ก่อให้เกิดสัญญา
หมวด 2 ผลแห่งสัญญา
หมวด 3 มัดจำและกำหนดเบี้ยปรับ
หมวด 4 เลิกสัญญา
ลักษณะ 4 ลาภมิควรได้
ลักษณะ 5 ละเมิด
 หมวด 1 ความรับผิดเมื่อละเมิด
 หมวด 2 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด
บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
ลักษณะ 1 ซื้อขาย
 หมวด 1 สภาพและหลักความสำคัญของสัญญาซื้อขาย
 ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
 ส่วนที่ 2 การโอนกรรมสิทธิ์
 หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขาย
 ส่วนที่ 1 การส่งมอบ
 ส่วนที่ 2 ความรับผิดเพื่อชำรุดบกพร่อง
 ส่วนที่ 3 ความรับผิดเพื่อการรอนสิทธิ
 ส่วนที่ 4 ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด
 หมวด 3 หน้าที่ของผู้ซื้อ
 หมวด 4 การฝากขายเฉพาะบางอย่าง
ส่วนที่ 1 ขายฝาก
ส่วนที่ 2 ขายทอดตลาด
ลักษณะ 3 ให้
ลักษณะ 4 เช่าทรัพย์
 หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
 หมวด 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
 หมวด 3 หน้าที่และความรับผิดชอบผู้เช่า
 หมวด 4 ความระงับแห่งสัญญาเช่า
ลักษณะ 5 เช่าซื้อ
ลักษณะ 9 ยืม
 หมวด 1 ยืมใช้คงรูป
 หมวด 2 ยืมใช้สิ้นเปลือง
ลักษณะ 11 ค้ำประกัน
 หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
 หมวด 2 ผลก่อนชำระหนี้
 หมวด 3 ผลภายหลังการชำระ
 หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งการค่ำประกัน
ลักษณะ 12 จำนอง
 หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
 หมวด 2 สิทธิจำนองครอบเพียงใด
 หมวด 3 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนอง และผู้จำนอง
 หมวด 4 การบังคับจำนอง
 หมวด 5 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนอง
 หมวด 6 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนอง
ลักษณะ 13 จำนำ
 หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
 หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของผู้รับจำนำ และผู้จำนำ
 หมวด 3 การบังคับจำนำ
 หมวด 4 ความระงับสิ้นไปแห่งสัญญาจำนำ
ลักษณะ 15 ตัวแทน
 หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
 หมวด 4 ความรับผิดของตัวการและตัวแทนต่อบุคคลภายนอก
ลักษณะ 21 ตั๋วเงิน
 หมวด 1 บทเเบ็ดเสร็จทั่วไป
 หมวด 2 ตั๋วแลกเงิน
ส่วนที่ 1 การออกสลักหลังตั๋วแลกเงิน
ส่วนที่ 2 การรับรอง
ส่วนที่ 3 อาวัล
ส่วนที่ 4 การใช้เงิน
ส่วนที่ 6 สิทธิไล่เบี้ยเพราะเขาไม่รับรอง
หมวด 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หมวด 4 เช็ค
หมวด 5 อายุความ
หมวด 6 ตั๋วปลอม ตั่วงินถูกหลัก และตั๋วเงินหาย
ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์
ส่วนที่ 2 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง
ส่วนที่ 3 ความเกี่ยวพันระหว่าง ผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก
ส่วนที่ 4 การเลิกและชำระบัญชี ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ส่วนที่ 5 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ
ส่วนที่ 6 การควบห้างจดทะเบียนเข้าด้วยกัน
หมวด 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
หมวด 4 บริษัท
ส่วนที่ 1 สภาพและการตั้งบริษัท
ส่วนที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น
ส่วนที่ 3 วิธีการบริษัท
บรรพ 4 ทรัพย์สิน
ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
ลักษณะ 2 กรรมสิทธิ์
หมวด 1 การได้รับมาซึ่งกรรมสิทธิ์
หมวด 2 แดนกรรมสิทธิ์และการใช้ กรรมสิทธิ์
หมวด 3 กรรมสิทธิ์รวม
ลักษณะ 3 ครองครัว
ลักษณะ 4 ภาวะจำยอม
ลักษณะ 5 อาศัย
ลักษณะ 6 สิทธิเหนือพื้นดิน
ลักษณะ 7 สิทธิเก็บกิน
ลักษณะ 8 ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์
บรรพ 5 ครอวครัว
ลักษณะ 1 การสมรส
หมวด 1 การหมั้น
หมวด 2 เงื่อนไขแห่งการสมรส
หมวด 3 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา
หมวด 4 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา
หมวด 5 ความเป็นโมฆะของการสมรส
หมวด 6 การสิ้นสุดแห่งการสมรส
ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร
หมวด 1 บิดามารดา
หมวด 2 สิทธิและหน้าที่บิดา มารดาและบุตร
หมวด 3 ความปกครอง
หมวด  บุตรบุญธรรม
บรรพ 6 มรดก
หมวด 1 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก
หมวด 2 การเป็นทายาท
หมวด 3 การตัดมิให้รับมรดก
หมวด 4 การสละมรดกและอื่นๆ
ลักษณะ 2 สิทธิโดยชอบธรรมในการรับมรดก
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด 2 การแบ่งทรัพยืมรดกระหว่างทายาทโดยชอบธรรมในลำดับและชั้นต่างๆ
หมวด 3 การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยชอบธรรมในลำดับและชั้นต่างๆ
 ส่วนที่ 1 ญาติ
 ส่วนที่ 2 คู่สมรส
หมวด 4 การรับมรดกแทนที่กัน
ลักษณะพินัยกรรม
หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
หมวด 2 แบบพินัยกรรม
หมวด 5 การเพิกถอนและตกไปแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม
หมวด 6 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมและข้อกำหนด พินัยกรรม
ลักษณะ 4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก
หมวด 1 ผู้จัดการมรดก
หมวด 3 การแบ่งมรดก
ลักษณะ 6 อายุความ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg