คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลเกาะสมุย ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลเกาะสมุย ปี 64

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลเกาะสมุย       

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                 

*แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข                                                                 

*แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป                                                                                

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                    

*แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                             

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       

*การวางแผน                                                                                                           

*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                       

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    

*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               

*การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                 

*การประสานงานและการบริหารจัดการ                                                                              

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ                                                                                                

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1                                                            

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                           

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.                                                           

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

 

         

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,