มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564

“มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จีงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์งานบริหารงานบุคคล http://department.kru.ac.th/kru_person/ หรือติดต่อขอรับใบสมัครและยืนใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ห้อง ๙๘๘ ชั้น ๘ อาคาร ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
๒. สมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์งานบริหารงานบุคคล http://department.kru.ac.th/kru_person/ นำส่งพร้อมหลักฐานการรับสมัคร และหลักฐานการโอนเงิน ค่าธรรมเนียม ไปที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ๗๐ หมู่ ๔ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๙๐ โดยการรับสมัครทางไปรษณีย์จะยืดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก (ไม,เกินวัน สุดท้ายของการรับสมัคร) และการรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครนำส่งเอกสารครบถ้วน พร้อมทั้งโอนเงิน ค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้ว และจะไม,จ่ายเงินค่าธรรมเนียมคืนให้ไม,ว่ากรณีใดๆ และหลังจากผู้สมัคร นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์แล้วให้แจ้งชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ส่งไปที่ E-mail: siraporn@kru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี