คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

* แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

* การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

* แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

* การบริหารและการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้

* การประกันคุณภาพการศึกษา

* การจัดการหลักสูตรการศึกษา

* การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

* การวิจัยทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ การวัด และประเมินผลทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

* แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

* แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ชุดที่ 2.

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,