กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2564

“กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2564

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคนพิการ (ทางการได้ยิน หรือสื่อความหมายหรือทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้) เพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังของ พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๔.๑/คพร./พิเศษ ๑๗๙๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การสรรหาและ เลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประจำสำนักงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

ตำแหน่ง: พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการคลัง  :สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัครจะรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สฺามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และแบบแสดงความจำนงในการสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (วุฒิประกาศบียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)) สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ใบสมัคร) ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th หัวข้อ สถานีข่าวกระทรวง > ข่าวสมัครงาน หรือเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง https://palad.mof.go.th หัวข้อ ข่าวสมัครงาน โดยผู้สมัครกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อ ด้วยตนเอง

กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2564 – 28 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการคลัง

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงการคลัง