คู่มือสอบนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

* ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

* ความรู้เกี่ยวกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของกองทุน พัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2520และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3.พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* ความรู้เกี่ยวกับน้ำบาดาล

* ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน

* ความรู้ด้านการประสานงาน

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคมการเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,