คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

* ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

* แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* การวิเคราะห์นโยบายและแผน

* การจัดทำแผนงาน โครงการ

* การบริหารแผนงานโครงการ

* การติดตามและประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน

* ความรู้ด้านการวางแผน

* การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบ Microsoft Word

* แนวข้อสอบ Microsoft Excel

* แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint

* แนวข้อสอบ Internet

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,