คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

* ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

* แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

* แผนปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคการเกษตร

* นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานการเกษตร

* การตลาดและนโยบายการเกษตร

* การจัดการสินค้าและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูป

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์

* ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน /โครงการ

* การติดตามและประเมินผล

* การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

* การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์

* ความรู้ด้านการวางแผน

* แนวข้อสอบภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)

* แนวข้อสอบภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

* แนวข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary)

* แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Passages)

* แนวข้อสอบการอ่านจดหมาย (Letter )

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,