สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -22 มิ.ย. 2564 รวม 6 อัตรา,

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -22 มิ.ย. 2564 รวม 6 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาสัยเทคนิคสัตหีบ ประสงค์จะรับสมค่รบุคคลเพื่อรัดจางเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารบัวไป โดยปฏีบืตงานในวิทยาดัยเทคนิคดัดหีบ ดังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศยอำนาจ ดามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงรันที่ ๑๑ กนขายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หดักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และ เลือกสรรพนักงานราชการและแบบดัญญาจัางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงรันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ, ๒๕๙๔ เรื่อง การกำหนดดักษณะ งานและคุณสมบีดเฉพาะของกลุ่มงานและการรัดทำกรอบอัตรากำดังพนักงานราชการ และคำดังสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงรันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อรัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การรัดทำและลงนามใน สัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมิควิบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี (วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 – 22 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา