กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2564 รวม 8 อัตรา,

“กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมปศุสัตว์ โดยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารงาน พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบติเฉพาะงาน คุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงาน และกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ ฐ) มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล,พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,430-13,800
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น,ชลบุรี,ลพบุรี,สระบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564 – 17 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมปศุสัตว์