พิชิตข้อสอบปลัดอำเภอ เจาะข้อสอบรวม 1,800 ข้อ ปี 64

350฿378฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

พิชิตข้อสอบปลัดอำเภอ เจาะข้อสอบรวม 1,800 ข้อ ปี 64 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*

* ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (60 คะแนน)

* เจาะข้อสอบ ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบัน ฯลฯ

* เจาะข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย

* เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธฺ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการ แผนการปฏิรูปประเทศ

* เจาะข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอำเภอและการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ นโยบายสาธารณะ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง

*

* ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ

* เจาะข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

* เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561

* เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป

* เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* เจาะข้อสอบกฎหมายอาญาและกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* เจาะข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

*

* ความรู้ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (120 คะแนน)

* รวมข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547ได้แก่ กฏหมายปกครองท้องที่ กฏหมายระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลและคณะกรรมการหมู่บ้าน การสนับสนุนการเลือกตั้ง การบริหารจัดการแนวเขตการปกครองและที่สาธารณะประโยชน์ หมวดนี้

* เจาะข้อสอบพ.ร.บ.งานทะเบียนราษฏร และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

* เจาะข้อสอบพ.ร.บ.สัญชาติและแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551

* เจาะข้อสอบพ.ร.บ.คำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551

* เจาะข้อสอบพ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554

* เจาะข้อสอบพ.ร.บ.งานทะเบียนครอบครัว

* เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2548

* เจาะข้อสอบ ทะเบียนพินัยกรรม

* เจาะข้อสอบทะเบียนนิติกรรม

* เจาะข้อสอบทะเบียนสัตว์พาหนะ

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2505

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2535

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2534

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560

* เจาะข้อสอบงานมูลนิธิ/และเจาะข้อสอบทะเบียนสมาคม

* เจาะข้อสอบการสิบสวนสอบสวนทางคดีอาญา

* เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ.2552

* เจาะข้อสอบกิจการกองอาสารักษาดินแดน 2497 และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

* เจาะข้อสอบพ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

* เจาะข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ(English Proficiency) ได้แก่ ไวยากรณ์ (Grammar) , คำศัพท์ (Vocabulary)และการอ่านเพื่อจับใจความ(Reading Comprehension)

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,