คู่มือสอบนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้

* พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2559

* พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545

* พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562

* นโยบายป่าไม้แห่งชาติ

* ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกป่า

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่ดินป่าไม้ และการจัดการป่าชุมชน

* การป้องกันรักษาป่าและการควบคุมไฟป่า

* การวิจัยด้านป่าไม้

* การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์

* การน้อมนำศาสตร์พระราชา หรือแนวทางพระราชดำริ มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าให้เกิดความยั่งยืนและสมดุล

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

* การจัดการเพื่อคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา

* การพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ที่พบในพื้นที่ป่าไม้

* องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้

* แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้

* แนวข้อสอบ สถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,