คู่มือสอบนิติกร กรมทางหลวงชนบท ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร กรมทางหลวงชนบท ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท

* แนวข้อสอบการคิดเชิงวิเคราะห์และหาเหตุผลทางคณิตศาสตร์

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549

* แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

* ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

* แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะนิติกรรมสัญญา

* แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้

* แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด

* แนวข้อสอบ กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยทรัพย์

* กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

* วินัยและการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

* แนวข้อสอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศไทย และต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,