คู่มือสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร

* แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564

* แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกรมส่งเสริมการเกษตร

* ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2759)

* นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

* เทคโนโลยีการผลิตพืช

* การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน

* ข้อมูลการผลิต การตลาดเพื่อการวางแผนส่งเสริมการผลิต

* ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมทางการเกษตรการสร้างมูลค่าเพิ่ม

* การจัดการผลผลิตในพื้นที่

* การจัดระบบเกษตรกรรม

* การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิต

* การส่งเสริมธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

* การพัฒนาเกษตรกร องค์การการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย

* การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

* การจัดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มของเกษตรกร

* เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร

* การศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร

* การตลาดและนโยบายการเกษตร

* คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูป

* แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชุดที่ 5.

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,