คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมปศุสัตว์ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมปศุสัตว์ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์

* ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

* แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน การเติมคำและบทสนทนาภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรมMicrosoft office

* ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตและพัฒนาเว็บไซต์

* แนวข้อสอบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

* การสรุปและวิเคราะห์งาน

* การเขียนรายงานการประชุม

* การเขียนหนังสือราชการ

* แนวข้อสอบ การเขียนรายงานการประชุมและการเขียนหนังสือราชการ

* แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,