คู่มือสอบพนักงานบุคคล สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานบุคคล สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

* ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

* การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

* การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล

* การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน

* การวางแผนกำลังคน

* การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง

* การวิเคราะห์งานและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง

* การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

* หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร

* การบรรจุและแต่งตั้ง

* การฝึกอบรม การพัฒนาบุคคล และเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร

* การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ

* บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

* การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)

* การคุ้มครองระบบคุณธรรม

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* แนวข้อสอบงานธุรการ

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

* แนวข้อสอบพนักงานบุคคล

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,