คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

* พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

* พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544

* ความรู้ด้านแรงงาน

* มาตรฐานแรงงานไทย

* การขาดแคลนแรงงานไทย : สภาพปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไข

* ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,