คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ป่าไม้ กรมป่าไม้ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ป่าไม้ กรมป่าไม้ ปี 64 รูปเล่ม: เป็นเล่มเย็บแม๊ก ติดเทปข้าง
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562

* การปรับปรุงพันธุ์พืช

* การขยายพันธุ์พืช และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

* การใช้ปุ๋ย ฮอร์โมน และการอารักขาพืช

* การปรับปรุงบำรุงดินและน้ำ

* ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์

* การเก็บรักษาผลผลิต การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร

* การสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลผลิต และแหล่งผลผลิตทางการเกษตร

* การส่งเสริม และเผยแพร่ด้านการเกษตร

* เทคโนโลยีทางวิชาการเกษตร

* แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

* แนวข้อสอบ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ชุดที่ 3.

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,