คู่มือสอบนายทหารพระธรรมนูญ นายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร กรมพระธรรมนูญ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายทหารพระธรรมนูญ นายทหารประทวนสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร กรมพระธรรมนูญ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (หมวด 1- หมวด6)

* แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558

* ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (มาตรา 1-156)

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* ประมวลกฎหมายอาญาทหาร

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญาทหาร

* ประมวลกฎหมายอาญา(มาตรา 1-101,ตรา 288-366)

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

* พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457

* พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2505

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,