คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

* แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

* พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

* หลักระบาดวิทยาและการควบคุมโรค

* การเฝ้าระวังโรค

* การบริหารงานสาธารณสุข

* อนามัยสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

* การส่งเสริมสุขภาพ

* ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health Literacy)

* การวิจัยทางด้านสาธารณสุขและการติดตามประเมินผล

* ความรู้เกี่ยวกับอนามัยชุมชน

* การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข

* การมีส่วนร่วมของประชาชน

* ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ

* ความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

* แนวข้อสอบหลักระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น

* แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์           

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,