คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

* พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2532

* พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

* ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

* ความรู้ด้านการใช้ภาษา การเรียงความ การย่อความ การสรุปสาระสำคัญ

* ความรู้เกี่ยวกับหนังสือราชการ การร่างหนังสือราชการ การร่างประกาศ/คำสั่ง

* ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา

* ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา

* ความรู้เกี่ยวกับงานคดีปกครอง

* ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน

* แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

* แนวข้อสอบ นิติกรรมและสัญญา

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน

* แนวข้อสอบกฎหมายล้มละลาย

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

* แนวข้อสอบ กฎหมายปกครอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,