สรุปชีทราม LAW3012 / LA312 / LW312 สรุปกฎหมายปกครอง

64฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW3012 / LA312 / LW312 สรุปกฎหมายปกครอง
สารบัญ
บทนำและความหมายของกฎหมายปกครอง ส่วนที่ 1 การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย บทที่ 1 การจัดองค์กรการปกครอง บทที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง บทที่ 3 การกระทำทางปกครองและการบริการสาธารณะ ส่วนที่ 2 สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการการปกครอง พ.ศ. 2539 ขอบเขตการบังคับใช้ บทวิเคราะห์ศัพท์ ตามมาตรา 5 กระบวนการพิจารณาทางปกครอง ตัวอย่าง ข้อสอบ ส่วนที่ 3 สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 สรุปสาระสำคัญของการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน บททั่วไป การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ การกำหนดตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง การรักษาจรรยาข้าราชการ วินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ ตัวย่างข้อสอบ ส่วนที่ 4 สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 คดีปกครองและหลักในการดำเนินคดีปกครอง บทวิเคราะห์ศัพท์ คดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง คดีปกครองที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครอง วิธีชั่วคราวก่อนการพิพากษา ตัวอย่างข้อสอบ สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg