สรุปชีทราม LAW3012 / LA312 / LW312 สรุปกฎหมายปกครอง

66฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW3012 / LA312 / LW312 สรุปกฎหมายปกครอง

สารบัญ

บทนำและความหมายของกฎหมายปกครอง

ส่วนที่ 1 การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทย

บทที่ 1 การจัดองค์กรการปกครอง
บทที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
บทที่ 3 การกระทำทางปกครอง  และการบริการสาธารณะ

ส่วนที่ 2 สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการการปกครอง พ.ศ. 2539

ขอบเขตการบังคับใช้

บทวิเคราะห์ศัพท์ ตามมาตรา 5

กระบวนการพิจารณาทางปกครอง

ตัวอย่าง ข้อสอบ

ส่วนที่ 3 สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

สรุปสาระสำคัญของการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

บททั่วไป

การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ

การกำหนดตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง

การรักษาจรรยาข้าราชการ

วินัยและการรักษาวินัย

การดำเนินการทางวินัย

การอุทธรณ์

การร้องทุกข์

ตัวย่างข้อสอบ

ส่วนที่ 4 สรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
คดีปกครองและหลักในการดำเนินคดีปกครอง

บทวิเคราะห์ศัพท์

คดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

คดีปกครองที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครอง

วิธีชั่วคราวก่อนการพิพากษา

ตัวอย่างข้อสอบ

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg