คู่มือสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

* ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(การศึกษาวิเคราะห์สรุปเหตุผล)

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

* พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561

* ความรู้ด้านบรรณารักษ์

* ความรู้ทางสารสนเทศศาสตร์

* ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด

* ระบบการจัดหมู่หนังสือและสื่อต่างๆ

* การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ

* ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด

* ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

* การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาหนังสือ

* การจัดเก็บสถิติงานเทคนิคของห้องสมุด

* การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

* การจัดทำแผนการปฏิบัติงานบรรณารักษ์

* แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,