มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 เม.ย. -9 พ.ค. 2564

“มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 เม.ย. -9 พ.ค. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน ๔ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


วิศวกรโยธา

ประเภท : วิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิจัย

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,วิศวกรโยธา,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: เลย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย :

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดีชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 – 9 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0428352224

ต่อ ๔๑๑๑๕,๔๑๑๓๕

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย