สรุปชีทราม LAW2015 / LA215 / LW215 สรุปกฎหมายธุรกิจ 1

48฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW2015 / LA215 / LW215 สรุปกฎหมายธุรกิจ 1 สรุปฉบับพิเศษสุด LW 215 กฎหมายธุรกิจ 1(รหัสเก่า LA 234) เนื้อหาประกอบด้วย

สารบัญ
หมวด 1  บุคคล
 + ส่วนที่ 1 บุคคลธรรมดา
บทที่ 1 การเริ่มต้นและการสิ้นสุดสภาพบุคคล
บทที่ 2 สิ่งซึ่งได้แก่สภาพบุคคล
บทที่ 3 ความสามารถของบุคคล
 + ส่วนที่ 2 นิติบุคคล
หมวด 2  นิติกรรม
บทที่ 1 ความหมายของนิติกรรม
บทที่ 2 หลักเกณฑ์แห่งความสมบูรณ์ของนิติกรรม
บทที่ 3 การแสดงเจตนา
บทที่ 4 ผลสมบูรณ์ของการแสดงเจตา
บทที่ 5 โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม
หมวด 3  สัญญาซื้อขาย
บทที่ 1 ความหมายของสัญญาซื้อขาย
บทที่ 2 ประเภทของสัญญาซื้อขาย
บทที่ 3 แบบสัญญาซื้อขาย
บทที่ 4 การโอนกรรมสิทธิ์
บทที่ 5 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ขาย
บทที่ 6 สิทธิหน้าที่ของผู้ซื้อ
หมวด 4  ตั๋วเงิน
 + ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
 + ส่วนที่ 2 ตั๋วแลกเงิน
 บทที่ 1 การออกและรายการตั๋วแลกเงิน
 บทที่ 2 การโอนและการสลักหลัง
 บทที่ 3 การรับรองตั๋วแลกเงิน
 บทที่ 4 การอาวัลตั๋วเงิน
 บทที่ 5 การใช้เงินตามคั๋วเงิน
 บทที่ 6 สิทธิไล่เบี้ยตามตั๋วเงิน
 + ส่วนที่ 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 + ส่วนที่ 4 เช็ค
บทที่ 1 ลักษณะของเช๊ค
บทที่ 2 การยื่นเช๊คเพื่อให้ใช้เงิน
บทที 3 สิทธิและอำนาจหน้าที่ของธนาคาร
บทที่ 4 การรับรองเช๊ค
บทที่ 5 เช๊คขีดคร่อม
 + ส่วนที่ 5 อายุความ

สรุปเนื้อหา กฎหมายธุรกิจ 1 อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg