สรุปชีทราม LAW2008 / LA208 / LW 210 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ

54฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW2008 / LA208 / LW 210 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ

สารบัญ
ส่วนที่ 1 เช่าทรัพย์ – บทที่ 1 บททั่วไป – บทที่ 2 หลักเกณฑ์การทำสัญญาเช่า – บทที่ 3 บุคคลหลายคนเรียกเอาทรัพย์สินที่เช่ารายเดียวกัน – บทที่ 4 การเช่าช่วงและการโอนสิทธิการเช่า – บทที่ 5 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า – บทที่ 6 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า – บทที่ 7 อายุความ – บทที่ 8 ความระงับแห่งสัญญาเช่า – บทที่ 9 การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งให้เช่า – บทที่ 10 สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่า
ส่วนที่ 2 เช่าซื้อ – บทที่ 1 บททั่วไป – บทที่ 2 ความระงับแห่งสัญญาเช่าซื้อ – บทที่ 3 ข้อแตกต่างของสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย
ส่วนที่ 3 จ้างแรงงาน จ้างทำของ ตอนที่ 1 จ้างแรงงาน – บทที่ 1 ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน – บทที่ 2 หน้าที่ของลูกจ้างและนายจ้าง – บทที่ 3 ความระงับของสัญญาจ้างแรงงาน ตอนที่ 2 จ้างทำของ – บทที่ 1 ลักษณะของสัญญาจ้างทำของ – บทที่ 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง – บทที่ 3 ความระงับของสัญญาจ้างทำของ
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ + สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ + สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น + ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ + ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุดและตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ + นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย + นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg