สรุปชีทราม LAW2105 / LAW2005 / LA205 /LW209 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย เเลกเปลี่ยน ให้

66฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW2105 / LAW2005 / LA205 /LW209สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย เเลกเปลี่ยน ให้
สารบัญ
ข้อความเบื้องต้น ส่วนที่ 1 ลักษณะซื้อขาย หมวดที่ 1 สภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขาย บทที่ 1 ลักษณะของสัญญาซื้อขาย บทที่ 2 ทรัพย์สินที่ซื้อขาย บทที่ 3 บุคคลที่มีสิทธิ์ทำสัญญาซื้อขาย บทที่ 4 เปรียบเทียบสัญญาซื้อขายกับสัญญาอื่นๆ บทที่ 5 ประเภทของสัญญาซื้อขาย บทที่ 6 แบบของสัญญาซื้อขาย บทที่ 7 หลักฐานที่จะฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาซื้อขาย บทที่ 8 การโอนกรรมสิทธิ์ หมวดที่ 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขาย บทที่ 1 การส่งมอบและวิธีการส่งมอบ บทที่ 2 การส่งมอบทรัพย์สินขาดตกบพพร่อง ล้ำจำนวน หรือระคมกับทรัพย์สินอื่น บทที่ 3 ความรับผิดในความชำรุดบกพร่่องของทรัพย์สินที่ขาย บทที่ 4 ความรับผิดในการรอนสิทธิ บทที่ 5 ข้อสัญญาว่าจะไม่ต้องรับผิด หมวดที่ 3 หน้าที่ของผู้ซื้อ หมวดที่ 4 การซื้อขาย เฉพาะอย่าง บทที่ 1 ขายฝาก บทที่ 2 ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ ขายทอดตลาด ส่วนที่ 2 ลักษณะการแลกเปลี่ยน ส่วนที่ 3 ลักษณะให้ บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของาสัญญาให้ บทที่ 2 การถอนคืนการให้ สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg