สรุปชีทราม LAW2104 / LAW2004 / LA204 / LW202 สรุปกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมือง

60฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW2004 / LA204 / LW202 สรุปกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมือง
เนื้อหาประกอบด้วย บทนำ ภาคทฤษฎีรัฐธรรมนูญ บทที่ 1 รัฐธรรมนูญ บทที่ 2 รัฐ บทที่ 3 การปกครองในระบบรัฐสภา บทที่ 4 การปกครองในระบบประธานาธิบดี บทที่ 5 การปกครองระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี บทที่ 6 อำนาจอธิปไตยและหลักการแบ่งแยกอำนาจ บทที่ 7 ระบบเลือกตั้ง และกฎหมายเลือกตั้งของไทย บทที่ 8 พรรคการเมือง ภาครัฐธรรมนูญไทย บทที่ 1 ประวัติรัฐธรรมนูญไทย บทที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่ 1 บททั่วไป หมวดที่ 2 พระมหากษัตริย์ หมวดที่ 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย หมวดที่ 4 หน้าที่ของชนชาวไทย หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ หมวดที่ 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ หมวดที่ 7 รัฐสภา
หมวดที่ 8 คณะรัฐมนตรี
หมวดที่ 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์
หมวดที่ 10 ศาล หมวดที่ 11 ศาลรัฐธรรมนูญ
หมวดที่ 12 องค์กรอิสระ
หมวดที่ 13 องค์กรอัยการ
หมวดที่ 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดที่ 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
หมวดที่ 16 การปฏิรูปประเทศ
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg