คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปริญญาโท สำนักงาน ก.พ. ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปริญญาโท สำนักงาน ก.พ. ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

* ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2553

* ความรู้ด้านนโยบายและมาตรการของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

* ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

* การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)

* การจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital)

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล

* การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการฐานข้อมูล

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

* แนวข้อสอบภาคบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

* แนวข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary)

* แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Passages)

* แนวข้อสอบภาคโครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Structure)

* แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                          

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,