คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร (สวพ.8) กรมวิชาการเกษตร ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตร (สวพ.8) กรมวิชาการเกษตร ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร

* พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2550

* พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร

* ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

* ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร

* ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช

* เทคโนโลยีชีวภาพ

* การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์

* การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน และการวางแผนการใช้ที่ดิน

* ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

* แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

* แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3.      

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,