คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาวิศวกรรมโยธา การบริหารงานก่อสร้าง

* พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

* กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550

* ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์

* ความรู้เกี่ยวกับปฐพีกลศาสตร์

* ความรู้ด้านวิศวกรรมสำรวจ การสำรวจ เพื่อการออกแบบ

* การออกแบบโครงสร้าง/การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

* การประมาณราคา

* การวางโครงการ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านต่างๆ การศึกษาผลกระทบของโครงการด้านต่างๆ

* การควบคุมการก่อสร้าง

* การวางแผนและบริหารโครงการ

* แนวข้อสอบ การสำรวจ

* แนวข้อสอบ การออกแบบ

* แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง

* แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง

* แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

* แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง

* รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,