คู่มือสอบผู้ช่วยนายทหารเงินทุนหมุนเวียน สำนักงานการเงิน โรงงานเภสัชกรรมทหารฯ รหัสตำแหน่ง 109 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบผู้ช่วยนายทหารเงินทุนหมุนเวียน สำนักงานการเงิน โรงงานเภสัชกรรมทหารฯ รหัสตำแหน่ง 109 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

* พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543

* การบัญชีเบื้องต้น

* การบัญชีต้นทุน

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน

* การจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน

* ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

* แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์