คู่มือสอบประจำแผนกแบบธรรมเนียม กองระเบียบการ รหัสตำแหน่ง 102 กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบประจำแผนกแบบธรรมเนียม กองระเบียบการ รหัสตำแหน่ง 102 กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวดที่ 1-หมวดที่ 6 (มาตรา 1-มาตรา 78)

* แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวดที่ 1-หมวดที่ 6 (มาตรา 1-มาตรา 78)

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

* พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2516

* พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

* ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา

* ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา

* ความรู้เกี่ยวกับงานคดีปกครอง

* ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน

* แนวข้อสอบนิติกรรมและสัญญา

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์