คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง. ปี 64 BC-36576

280฿

รหัสสินค้า: KP-36576 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง. ปี 64 BC-36576 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

* พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

* พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543

* พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ ประมวลรัษฎากร

* มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

* แนวข้อสอบ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

* ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี

* มาตรฐานการสอบบัญชี

* มาตรฐานการสอบทาน

* มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น

* มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง

* มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

* มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

* หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการสอบบัญชี

* ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง ข้อกำหนดทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

* ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

* แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2.