คู่มือสอบนักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี 64 BC-36569

270฿

รหัสสินค้า: KP-36569 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี 64 BC-36569 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

* พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจและภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

* ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และ อำนาจของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

* ความรู้เกี่ยวกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี

* กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)

* กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม(ICESCR)

* อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ICERD)

* อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)

* อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT)

* อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (CRPD)

* อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC)

* ความรู้เกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนในระบบสหประชาชาติ

* ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

* ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

* สถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศ

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

* แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง