คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) สำนักงานศาลปกครอง ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) สำนักงานศาลปกครอง ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครอง

* สาระสำคัญของแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2561-2580)

* ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* ความรู้เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* นโยบายรัฐบาล

* การวางแผนเชิงกลยุทธ์

* แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

* การจัดทำแผนงาน โครงการ

* การจัดทำงบประมาณ

* การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

* การติดตามและประเมินผล การกำหนดตัวชี้วัด

* การบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาองค์กร

* แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.