คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

* แผนปฏิรูปประเทศ

* แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* นโยบายรัฐบาล

* นโยบายป่าไม้แห่งชาติ

* การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ

* การบริหารแผนงานและโครงการ

* การติดตามประเมินผล

* หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยรับงบประมาณ

* หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.2561

* หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

* ความรู้ด้านงบประมาณ

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* ระเบียบว่าด้วยการบริการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

* ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น พ.ศ. 2562

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2563

* การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นMicrosoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นMicrosoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.