คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ปี 64 รูปเล่ม :เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Word

* แนวข้อสอบ MicrosoftWord

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Excel

* แนวข้อสอบ MicrosoftExcel

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft PowerPoint

* แนวข้อสอบ MicrosoftPowerPoint

* ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* สรุปประเด็นน่าออกสอบตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2556

* พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐพ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐพ.ศ. 2562

* ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.