กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 28 มี.ค. -31 มี.ค. 2564

“กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ 28 มี.ค. -31 มี.ค. 2564

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที ๒/๒๕๖๔

เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ อัตรา

อนุสนธิประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ๑/๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงาน คอมพิวเตอร์จำนวน ๒ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น
เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือก ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว จึงขอขยาย ระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการๆ ออกไปจนถึงวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้
–    ส่งทางไปรษณีย์ โดยจำหน้าซองถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ธ)0๔00
(วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์”) ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์จะต้องส่ง ถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ภายในเวลาราชการ (๑๖.๓๐ น.) ของวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เห่านั้น
–    ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ la.dechakittipat@mfa.mail.go.th
ภายในเวลาราชการ (๑๖.๓๐ น.) ของวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เห่านั้น
หมายเหตุ : โปรดลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งใบสมัคร
ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๐๘, และ ๑๑๑๗๘

กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงการต่างประเทศ